4umi Guido Gezelle : Het schrijverke

Het schrijverke

Uit: Vlaemsche dichtoefeningen, 1858.
  1. schrijverke: draaikever, een soort watertor (Gyrinus natans)
  2. winklende: scherpe bochten beschrijvend
  3. kabotseken: mutsje
  4. spegelend: spiegelend
  5. zo zeer: zo snel
  6. kwietelen: kwelen
  7. kapoteken: manteltje
- --oOo-- -
 Guido Gezelle O! 't ruisen van het ranke riet! Het schrijverke Dichten is geen kunste Het ruwrijmt Weet gij waar de wind Pasen 's Avonds Lofzang der zonne O mocht ik Zoo welkom als de bie Gierzwaluwen Gij bad op enen berg O wilde en onvervalste pracht Als de ziele luistert De maaier zingt Dien avond en die roze 's Avonds zie ‘k de sterren geren