4umi Charivarius : English is Tough Stuff

English is Tough Stuff

(The Chaos)

De schrijver van het werkje over de uitspraak van het Engelsch “Drop your foreign Accent”, droeg mij op, aangezien ik nogal makkelijk rijm—meende hij—voor zijn boek een gedicht te vervaardigen, waarin al de gewone struikelblokken van de Engelsche uitspraak verwerkt moesten worden. Ik kreeg een lijst van ongeveer 450 woorden, alfabetisch gerangschikt, en daarmee moest ik maar aan den gang gaan—asjeblieft! Hier is het. Met toestemming van den schrijver van “Drop” bied ik het alvast mijn velen vloeiend Engelsch sprekenden landgenooten aan, om er zich op een regenachtigen Zondagmiddag mee onledig te houden. Zij zullen merken, dat elk paar regels volkomen zuiver rijm geeft en dat de klemtoon duidelijk door het rhythme aangegeven wordt. Moge het alom schrik en ontsteltenis verspreiden.

Charivarius, 1922.   (Show/hide translation)  

The writer of the work about the pronunciation of English “Drop your foreign Accent”, asked me, since I make rhymes rather easily—found he—a poem for his book, incorporating all the usual stumbling blocks of the English pronunciation. I received a list with approximately 450 words, arranged alphabetically, and with that I had to do the job—well! Here it is. With permission of the writer of “Drop” I already offer it my many English speaking compatriots, to amuse themselves with on a rainy Sunday afternoon. They will notice, that every pair of lines gives perfect rhyme and that the stress is clearly indicated by the rhythm. May it stir fright and dismay everywhere.


English is Tough Stuff

  1. doe: the plural of doe
- --oOo-- -
 Charivarius English is Tough Stuff Uitkomst-rijm Serenade De stijl Charivaria Ruize-rijmen Het scheepsjournaal van de ark Herscheppingen